DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT (M2)

- DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT:125 m2
- Mật độ được xây dựng:77.5%
- Diện tích được xây dựng:77.5%